discerpo

discerpo
discerpo, 3, tear asunder, tear in pieces, Mk. 1:26; 9:26; A. 23:10.*

English-Latin new dictionary. 2014.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

 • discerpere — di·scèr·pe·re v.tr. (io discèrpo) LE strappare, lacerare: se forse il fragil vel non vi discerpi (Ariosto) {{line}} {{/line}} DATA: av. 1327. ETIMO: dal lat. discerpĕre, comp. di dis qua e là e carpĕre strappare . NOTA GRAMMATICALE: forme non… …   Dizionario italiano

 • ԳԻՇԱՏԵՄ — (եցի.) NBH 1 0554 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 8c, 10c, 12c ն. διασπάω, διασπάσσω discerpo, dilacero, dilanio որ եւ ԳԻՇԵԼ. Գէշ գէշ պատառել. յօշատել. պատառոտել. բզըկտել. ... *Գայլք եղեալք զինքեան հօտս գիշատելոյ. Խոր. ՟Գ. 68: *Գիշատեալ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԽԱՌԵՄ — (եցի.) NBH 1 0925 Chronological Sequence: Early classical ն. ἁποκνίζω ungue seco, abscindo, vellico, discerpo. ոլորելով (իբր զկար կամ զխառան՝) ʼի բաց կորզել. ճեղքելով քշտել, խլել. ոլրելով փըրցընել. .... եբր. եւ յն. եղնգամբք խզել. *Եթէ ʼի թռչնոց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԽԱՐԽԱՐԵՄ — (եցի.) NBH 1 0931 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 12c, 14c նոյն ընդ վ. (=ԽԱՐԽԱԼԵՄ). συρρήγω confringo διαιρέω divido, findo ὐφορμέω insidior ἁναξαίνω carpo, carmino, discerpo եւն. (ուր լտ. ձայնք են լծ. ընդ հյ.) ʼի դէպ է …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԽԶԵՄ — (եցի.) NBH 1 0942 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ն. σχίζω scindo, seco διασπάω, διαρρήγω distraho, discerpo, dirumpo եւն. Ուժգին ձգմամբ բաժանել. քարշելով հատանել. Փեռեկել. խորտակել. մասն մասն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿԵՂԵՔԵՄ — (եցի.) NBH 1 1081 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 12c ն. διασπάω distraho, discerpo Ճեղքելով կեղել. կեղ կեղ առնել, կամ կեղեւել զմարմինն. քանցել. խզել. գզել. գիշատել. յօշատել. պատառոտել. մերկել. քեղրթել, քաշկռտելով՝ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀԵՐՁԱՆԵՄ — (ձի. հե՛րձ.) NBH 2 0094 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c ն. ՀԵՐՁԱՆԵՄ որ եւ ՀԵՐՁՈՒՄ, ՀԵՐՁԵՄ. (լծ. թ. էըրթմագ, էարմագ ). σχίζω, διασχίζω, ἁνασχίζω scindo, findo, seco ῤίσσω, ῤήγνυμι, πήγνυμι lacero,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՃԵՂՔԵՄ — (եցի, եա՛, եալ.) NBH 2 0178 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ն. ՃԵՂՔԵՄ ՃԵՂՔՈՒՄ. διασπάω, ἁποκνίζω , σχίζω distraho, discerpo, discindo, disseco, findo, diffindo. ռմկ. ճղքել. (լծ. կեղեքել. ջաղխել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՃԵՂՔՈՒՄ — (քի, եճեղք, ճե՛ղք.) NBH 2 0178 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ն. ՃԵՂՔԵՄ ՃԵՂՔՈՒՄ. διασπάω, ἁποκνίζω , σχίζω distraho, discerpo, discindo, disseco, findo, diffindo. ռմկ. ճղքել. (լծ. կեղեքել. ջաղխել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՃՈՂԵՄ — (եցի.) NBH 2 0185 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 11c, 13c, 15c ն. τίλλω evello, divello, discerpo, vellico. Փետել զհերս, իբր ճիւղիւք մատանց կամ ճիւղ ճիւղ խլել, քաղել. մազերը քաշել, փրցնել. ... *Զհերս քո ճողես: Ճողեն զհերս գլխոյ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՇԱՐԺԼԵՄ — (եցի.) NBH 2 0473 Chronological Sequence: Early classical, 12c ն. σαλεύω, σείω commoveo եւ ի սուրբ գիրս ՝ σπαράσσω, συσπαράσσω, ττω lacero, concerpo, discerpo. Ուժգին շարժել. սարսել. ցնցնել. տատանել. դրդել. դղրդել. եւ լլկել. ձգձգել. քաշկռտել,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”